top of page
JMJ-GP_fotografija_0.87150600 1712313860.jpg

Jugo, moja Jugo - gastarbajterske priče, osvrti, izložbe, istraživanja

Urednica: Aleksandra Momčilović-Jovanović

MUZEJ JUGOSLAVIJE

,,Jugo, moja Jugo - gastarbajterske priče, osvrti, izložbe, istraživanja" je publikacija kompleksnog tipa s elementima kataloga izložbe koja adekvatno reflektuje osnovne namere dugoročnog istraživačko interpretativnog projekta o jugoslovenskim radnicima i radnicama na takozvanom privremenom radu u inostranstvu. Neki od glavnih ciljeva projekta - muzealizacija migracija, fokus na mikronarativima, testiranje dometa participativnih i saradničkih praksi, kao i baštinjenje atipičnih elemenata nasleđa - materijalizovani su sadržajem publikacije, izborom autora, formatom i samim rasporedom tekstova. Publikaciju otvara biografski tekst ,,Gastarbajtersko detinjstvo” Borisa Кralja, dizajnera iz Berlina, slede beleške iz razgovora sa gastarbajterima prve generacije Lalicom Simeonović i Bratoljubom Ćukom, zatim intervjui sa saradnicima na izložbi i stručnjacima za interpretaciju - Ljubomirom Bratićem, koautorom izložbe ,,Jugo, moja Jugo - gastarbajterske priče", teoretičarem iz Beča, zatim Sarom Sopić autorkom edukativnih programa i Ridigerom Rosigom konsultantom na izložbi. Tendenciozno, centralno mesto zauzima tekst o izložbi ,,Jugo, moja Jugo - gastarbajterske priče” Aleksandre Momčilović-Jovanović, elaborat o terenskom istraživanju Tijane Hajduković i osvrt konzervatorke RZZSK Marije Dragišić koje su sarađivale u istraživanju. Publikaciju zatvara tekst naučnog saradnika Etnografskog instituta SANU Miloša Rašića koji govori o naučnim istraživanjima koja je rad na izložbi indirektno pokrenuo. Hronološki prilog kontekstualizaciji fenomena gastarbajtera priredila je Ljubica Vlahović, a publikaciju zatvara katalog akvizicija čime ona ispunjava i formalan zahtev jednog kataloga izložbe. S obzirom na jugoslovenski profil teme i njenu relevantnost, ne samo u regionalnim već i u okvirima kontinuiranih migracija s globalnog juga na globalni sever, zamišljeno je da se metodom kristalizacije, izložba dopunjuje terenskim i arhivskim istraživanjima u drugim krajevima nekadašnje zajedničke države, ali i zemalja domaćina s velikom imigrantskom populacijom. Publikacija je izdata u prvoj godini kada je projekat nastavljen i realizovan u Bosni i Hercegovini, a izložba otvorena u Sarajevu. Publikacijom je ukazano na temeljni značaj ovog aktuelnog višestruko strateški važnog projekta i omogućeno da se on nastavi.

bottom of page